Koolielu

Tervisekabinet

KABINET AVATUD IGAL KOOLIPÄEVAL 8.00-15.00


Rakvere Reaalkoolis osutab koolitervishoiuteenust OÜ Leevi Lippasaar.
Kooliõde Leevi Lippasaar (N12006)
Telefon: 53468530
Telefon: 322 0317
e-post: leevi.lippasaar@rakvererk.ee


Kooliõde juhindub oma töös Eesti Vabariigi õigusaktidest, mis reguleerivad koolitervishoiuteenuse osutamist ning nende seaduste ja määruste põhjal koostatud ameti- ja tegevusjuhenditest.
TERVISEKONTROLL viiakse läbi kooliõe poolt lapsevanema nõusolekul I, III ja VII klassi õpilasele.

Tervisekontroll sisaldab:

 • pikkuse mõõtmist,
 • kaalumist,
 • kehamassiindeksi määramist,
 • nägemisteravuse kontrolli,
 • vererõhu mõõtmist,
 • rühi kontrolli,
 • naha ja limaskestade seisundi hindamist,
 • luu ja lihaskonna seisundi hindamist,
 • vaimse tervise hindamist,
 • vestlus,

Info tervisekontrolli tulemuste kohta edastatakse kooliõe poolt Terviseportaali
(https://www.terviseportaal.ee/). Terviseportaali saate sisse logida ID-kaardi,
SMART ID või MOBIIL-ID-ga. Ekraani ülaservas: ROLL - valige lapse nimi,
vasakul servas MINU TERVISE AJALUGU. Tervisekontrolli andmed: kasv,
läbivaatus ja nõustamine.

Perearsti juures on vajalik õpilastel läbida ennetav tervisekontroll V ja IX klassis
ning hambahaigusi ennetav arstlik kontroll I, III, V, VII ja IX klassis.
https://www.tervisekassa.ee/inimesele/haiguste-ennetamine/laste-tervise-jalgimine

 

VAKTSINEERIMISED RIIKLIKU IMMUNISEERIMISKAVA järgi teostatakse
kooliõe poolt lapsevanema nõusolekul (kirjalik teatis)
Koolieas tehakse järgnevad vaktsineerimised:

 • 12-14 aasta vanustele tüdrukutele ja poistele HPV (inimese papilloomviiruse vaktsiin)
 • 13 aasta vanuselt MMR 2 (teine leetrite, mumpsi ja punetiste vaktsiin)
 • 15-17 aasta vanuselt dTap 6 (kuues difteeria, teetanuse, läkaköha vaktsiin)

Infohttps://vaktsineeri.ee/et/laste-vaktsineerimine 
Vaktsiinid on tasuta.


Vaktsineerimiste osas palun lapsevanemal vajadusel konsulteerida perearstiga või
eriarstiga. 


Vaktsineerimiste andmed edastatakse Terviseportaali immuniseerimispassi
https://www.terviseportaal.ee/vaktsineerimine/
Vajadusel pöörduda arstiabi või tervisealase nõu saamiseks perearsti poole või helistada 1220 perearsti nõuandeliinile.

Erakorralise abi vajadusel pöörduda EMO-sse või helistada hädaabinumbrile 112.
 
 

PATSIENDI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

Patsiendil (õpilasel) on õigus:

 • saada tervishoiuteenust vastavalt koolitervishoius pakutavatele võimalustele;
 • patsiendi võib läbi vaadata ja talle tervishoiuteenust osutada üksnes lapsevanema nõusolekul. Lapsevanem võib nõusoleku pärast selle andmist tagasi võtta. Nõusolek või selle tagasivõtmise avaldus peab olema vormistatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis;
 • saada teavet oma terviseseisundi, haiguse ja ravi kohta eesti keeles;
 • muukeelse patsiendina saada eelnimetatud teavet muus keeles, kui see on teenuse osutaja poolt võimalik;
 • saada õpetust oma haigusega toime tulemiseks, tervise hoidmiseks ja parendamiseks;
 • nõuda, et teenuse osutaja hoiab tema terviseseisundit, ravi ja eraelu puudutava teabe konfidentsiaalsena (välja arvatud juhtudel, kus teenuse osutajal on õigusaktidest tulenev teabe avaldamise kohustus);
 • apsevanemal on õigus esitada tekkinud rahulolematuse tõttu kaebusi või teha ettepanekuid tekkinud probleemide kohta ning saada nende kohta tagasisidet;
 • lapsevanemal on õigus pöörduda teenuse osutaja tegevuse kohta hinnangu saamiseks riigiasutustesse (nt Terviseamet, Tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjon, Andmekaitse Inspektsioon, Sotsiaalministeerium).

Patsiendil (õpilasel/lapsevanemal) on kohustus:

 • lapsevanem peab kooliõele avaldama oma parima arusaama järgi kõik tervishoiuteenuse osutamiseks vajalikud asjaolud ja osutama kaasabi, mida kooliõde vajab;
 • lapsevanem teavitab kooliõde kõigist asjaoludest, mis võivad olla olulised või mõjutada terviseseisundit või tervishoiuteenuse osutamist (sh kroonilised haigused, nakkushaigused, kahjulikud harjumused jmt); 

Tervishoiuteenuse osutaja kohustus:

 • peab patsienti/lapsevanemat teavitama patsiendi läbivaatamise tulemustest ja tervise seisundist, võimalikest haigustest ning nende kulgemisest, pakutava tervishoiuteenuse olemusest ja otstarbest, selle osutamisega kaasnevatest ohtudest ja tagajärgedest ning teistest võimalikest ja vajalikest tervishoiuteenustest. Patsiendi soovil peab tervishoiuteenuse osutaja esitama nimetatud teabe kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis;
 • peab hoidma saladuses tervishoiuteenuse osutamisel või tööülesannete täitmisel teatavaks saanud andmeid patsiendi isiku ja tema tervise seisundi kohta;
 • peab patsiendile tervishoiuteenuse osutamise nõuetekohaselt dokumenteerima ning edastama need TIS-i. Patsiendil on õigus nende dokumentidega tutvuda ja saada neist  ärakirju.

 
TERVISHOIUTEENUSTE KVALITEEDIPROBLEEMIST JA KÄTTESAADAVUSEST SAATE TEAVITADA

 • TERVISEKASSA:  info@tervisekassa.ee  
 • Terviseamet: Paldiski mnt 81, 10614 Tallinn, tel  794 3500, e-post info@terviseamet.ee  
 • Sotsiaalministeerium:  Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn, tel  626 9301, e-post info@sm.ee  
 • Rakvere Linnavalitsus: Lai 20, Rakvere 44308, tel  2325870, e-post linnavalitsus@rakvere.ee

Rakvere Reaalkoolis osutab koolitervishoiuteenust OÜ Leevi Lippasaar.
Kooliõde Leevi Lippasaar (N12006)
Telefon: 53468530
Telefon: 322 0317
e-post: leevi.lippasaar@rakvererk.ee


Kooliõde juhindub oma töös Eesti Vabariigi õigusaktidest, mis reguleerivad koolitervishoiuteenuse osutamist ning nende seaduste ja määruste põhjal koostatud ameti- ja tegevusjuhenditest.
TERVISEKONTROLL viiakse läbi kooliõe poolt lapsevanema nõusolekul I, III ja VII klassi õpilasele.

Tervisekontroll sisaldab:

 • pikkuse mõõtmist,
 • kaalumist,
 • kehamassiindeksi määramist,
 • nägemisteravuse kontrolli,
 • vererõhu mõõtmist,
 • rühi kontrolli,
 • naha ja limaskestade seisundi hindamist,
 • luu ja lihaskonna seisundi hindamist,
 • vaimse tervise hindamist,
 • vestlus,

Info tervisekontrolli tulemuste kohta edastatakse kooliõe poolt Terviseportaali
(https://www.terviseportaal.ee/). Terviseportaali saate sisse logida ID-kaardi,
SMART ID või MOBIIL-ID-ga. Ekraani ülaservas: ROLL - valige lapse nimi,
vasakul servas MINU TERVISE AJALUGU. Tervisekontrolli andmed: kasv,
läbivaatus ja nõustamine.

Perearsti juures on vajalik õpilastel läbida ennetav tervisekontroll V ja IX klassis
ning hambahaigusi ennetav arstlik kontroll I, III, V, VII ja IX klassis.
https://www.tervisekassa.ee/inimesele/haiguste-ennetamine/laste-tervise-jalgimine

 

VAKTSINEERIMISED RIIKLIKU IMMUNISEERIMISKAVA järgi teostatakse
kooliõe poolt lapsevanema nõusolekul (kirjalik teatis)
Koolieas tehakse järgnevad vaktsineerimised:

 • 12-14 aasta vanustele tüdrukutele ja poistele HPV (inimese papilloomviiruse vaktsiin)
 • 13 aasta vanuselt MMR 2 (teine leetrite, mumpsi ja punetiste vaktsiin)
 • 15-17 aasta vanuselt dTap 6 (kuues difteeria, teetanuse, läkaköha vaktsiin)

Infohttps://vaktsineeri.ee/et/laste-vaktsineerimine 
Vaktsiinid on tasuta.


Vaktsineerimiste osas palun lapsevanemal vajadusel konsulteerida perearstiga või
eriarstiga. 


Vaktsineerimiste andmed edastatakse Terviseportaali immuniseerimispassi
https://www.terviseportaal.ee/vaktsineerimine/
Vajadusel pöörduda arstiabi või tervisealase nõu saamiseks perearsti poole või helistada 1220 perearsti nõuandeliinile.

Erakorralise abi vajadusel pöörduda EMO-sse või helistada hädaabinumbrile 112.
 
 

PATSIENDI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

Patsiendil (õpilasel) on õigus:

 • saada tervishoiuteenust vastavalt koolitervishoius pakutavatele võimalustele;
 • patsiendi võib läbi vaadata ja talle tervishoiuteenust osutada üksnes lapsevanema nõusolekul. Lapsevanem võib nõusoleku pärast selle andmist tagasi võtta. Nõusolek või selle tagasivõtmise avaldus peab olema vormistatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis;
 • saada teavet oma terviseseisundi, haiguse ja ravi kohta eesti keeles;
 • muukeelse patsiendina saada eelnimetatud teavet muus keeles, kui see on teenuse osutaja poolt võimalik;
 • saada õpetust oma haigusega toime tulemiseks, tervise hoidmiseks ja parendamiseks;
 • nõuda, et teenuse osutaja hoiab tema terviseseisundit, ravi ja eraelu puudutava teabe konfidentsiaalsena (välja arvatud juhtudel, kus teenuse osutajal on õigusaktidest tulenev teabe avaldamise kohustus);
 • apsevanemal on õigus esitada tekkinud rahulolematuse tõttu kaebusi või teha ettepanekuid tekkinud probleemide kohta ning saada nende kohta tagasisidet;
 • lapsevanemal on õigus pöörduda teenuse osutaja tegevuse kohta hinnangu saamiseks riigiasutustesse (nt Terviseamet, Tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjon, Andmekaitse Inspektsioon, Sotsiaalministeerium).

Patsiendil (õpilasel/lapsevanemal) on kohustus:

 • lapsevanem peab kooliõele avaldama oma parima arusaama järgi kõik tervishoiuteenuse osutamiseks vajalikud asjaolud ja osutama kaasabi, mida kooliõde vajab;
 • lapsevanem teavitab kooliõde kõigist asjaoludest, mis võivad olla olulised või mõjutada terviseseisundit või tervishoiuteenuse osutamist (sh kroonilised haigused, nakkushaigused, kahjulikud harjumused jmt); 

Tervishoiuteenuse osutaja kohustus:

 • peab patsienti/lapsevanemat teavitama patsiendi läbivaatamise tulemustest ja tervise seisundist, võimalikest haigustest ning nende kulgemisest, pakutava tervishoiuteenuse olemusest ja otstarbest, selle osutamisega kaasnevatest ohtudest ja tagajärgedest ning teistest võimalikest ja vajalikest tervishoiuteenustest. Patsiendi soovil peab tervishoiuteenuse osutaja esitama nimetatud teabe kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis;
 • peab hoidma saladuses tervishoiuteenuse osutamisel või tööülesannete täitmisel teatavaks saanud andmeid patsiendi isiku ja tema tervise seisundi kohta;
 • peab patsiendile tervishoiuteenuse osutamise nõuetekohaselt dokumenteerima ning edastama need TIS-i. Patsiendil on õigus nende dokumentidega tutvuda ja saada neist  ärakirju.

 
TERVISHOIUTEENUSTE KVALITEEDIPROBLEEMIST JA KÄTTESAADAVUSEST SAATE TEAVITADA

 • TERVISEKASSA:  info@tervisekassa.ee  
 • Terviseamet: Paldiski mnt 81, 10614 Tallinn, tel  794 3500, e-post info@terviseamet.ee  
 • Sotsiaalministeerium:  Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn, tel  626 9301, e-post info@sm.ee  
 • Rakvere Linnavalitsus: Lai 20, Rakvere 44308, tel  2325870, e-post linnavalitsus@rakvere.ee